سلامت عمومی

  • شش اصل اولیه، یعنی [توجه به چگونگی کارکرد] مغز، فعالیت بدنی، معده، سیستم ایمنی، معاینات و خواب می باشد.حرکات کششی برای…