ماهینی

  • توئیت حسین ماهینی این شائبه را پیش آورده است که مهدی طارمی با اینتر قرارداد بسته و به توافق نهایی دست پیدا کرده است.