معادلات منطقه

  • بیگدلی تاکید کرد: نخست وزیر اسرائیل هر مقدار جلو می‌رود تنهاتر از گذشته می‌شود. این روزها نهایتا انگلستان است که به…