نابینایی

  • روایت پیگیری قضایی فردی که در اعتراضات سال گذشته با ساچمه هر دو چشم خود را از داست داد

    «متین» حالا بینایی هر دو چشمش را از دست داده است. امید کمی وجود دارد که در صورت انجام چند عمل جراحی سنگین، بخشی از…

  • عوارض فروش در شبکه‌های اجتماعی

    مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نسبت عوارض شدید منجر به نابینایی داروی «ایلیا» که به صورت غیرمجاز…